Yamaha

For Yamaha SRL110 / 5TN / JUPITER-Z / SPARK110

Application:

Yamaha SRL110 / 5TN / JUPITER-Z / SPARK110

OE NO. 5TN-11651-00

For Yamaha LC135

Application:

Yamaha LC135

OE NO. 5YP-11651-00

For Yamaha FZ150

Application:

Yamaha FZ150

OE NO. 3C1-11651-10

For Yamaha FAZER150

Application:

Yamaha FAZER150

OE NO. 1ST-E1651-00

For Yamaha YBR125

Application:

Yamaha YBR125

OE NO. 4LS-11651-00

For Yamaha YB80

Application:

Yamaha YB80

OE NO. 180-11651-00

For Yamaha XT225 / ST225

Application:

Yamaha XT225 / ST225

OE NO. 29U-11651-00

For Yamaha Y80 / V80

Application:

Yamaha Y80 / V80

OE NO. 1W7-11651-00

For Yamaha V50 / V75 / YB50

Application:

Yamaha V50 / V75 / YB50

OE NO. 517-11651-00

For Yamaha RXZ / RXZ135

Application:

Yamaha RXZ / RXZ135

OE NO. 55K-11651-00

For Yamaha RX115 / RXS

Application:

Yamaha RX115

OE NO. 4X8-11651-00

For Yamaha RX100 / DX100

Application:
Yamaha DX100